بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری 0

بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری

–    بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری بد نیستم مثل همیشه معمولی فرق نکرده مثل قبل همونجوری که بود می گذره چی بگم والا خودت که بهتر می دونی ادامه