موانع مکالمه  – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد 0

موانع مکالمه – وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد

موانع مکالمه –    وقتی متوجه نمی شوید چه چیزی گفته شد ببخشید؟ ببخشید، نشنیدم. ببخشید، متوجه نشدم چی فرمودید. ببخشید، متوجه نشدم چی گفتید. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم. ببخشید، اینجا سر صداس، نشنیدم... ادامه 

بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری 0

بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری

–    بیان اینکه مشغول چه کاری بودید- خاکستری بد نیستم مثل همیشه معمولی فرق نکرده مثل قبل همونجوری که بود می گذره چی بگم والا خودت که بهتر می دونی ادامه