قسم خوردن- باور کردن حرفتان 0

قسم خوردن- باور کردن حرفتان

  –    قسم خوردن- باور کردن حرفتان –    به جان بچم. –    به جان عزیزم –    به جان مادرم. –    قسم میخورم. –    به مقدسات قسم میخورم. –    به همه مقدسات قسم میخورم. –  ... ادامه