پیشنهاد کمک و همدردی 0

پیشنهاد کمک و همدردی

  پیشنهاد کمک و همدردی میخوای در موردش صحبت کنی؟ میخوای در موردش صحبت کنیم؟ میخوای با کسی حرف بزنی؟ بگو سبک شی. اگه خواستی در موردش حرف بزن. اگه خواستی در موردش صحبت...