بیان گشنگی 0

بیان گشنگی

    بیان گشنگی گشنم. گرسنم. از گشنگی مردم. دارم از گشنگی میمرم. دلم ضعف رفت. روده کوچیکم، روده بزرگمو خورد. از گشنگی دارم میلرزم. قندم افتاد. از گشنگی قندم افتاد. اینقدر گشنمه که... ادامه 

تحمل کردن شرایط سخت 0

تحمل کردن شرایط سخت

  –    تحمل کردن شرایط سخت میتونست بدتر باشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر باشه. باز خدا رحم کرد، میتونست بدتر باشه. میتونست بدتر بشه. باز خدارو شکر، میتونست بدتر بشه. باز خدا رحم... ادامه