خداحافظی – رسمی 0

خداحافظی – رسمی

–    خداحافظی – رسمی خداحافظ. خداحافظ تا بعد. میبینمتون، خداحافظ. میبینمت، خداحافظ. خدانگهدار شما. خداحافظ شما. خداحافظ تا دیدار بعدی. خداحافظ تا ملاقات بعدی. خوب با اجازه شما.