صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان 0

صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان

    صحبت های میزبان قبل از رفتن مهمان حالا میری حالا میرید. حالا چه عجله ایه حالا چه عجله ای دارید!؟ اینقدر بد گذشت؟ ماشین آوردید؟ وسیله آوردید؟ براتون آژانس بگیرم؟ براتون ماشین... ادامه