قبول خطا و اشتباه 0

قبول خطا و اشتباه

قبول خطا و اشتباه من نباید این حرفو میزدم حرف بدی زدم. کاش حرفی نمی زدم. کاش چرت و پرت نمی گفتم. نباید این کارو می کردم. کاش این کارو نمی کردم. کاش پام...