تعارف برای ورود شخص از در پیش از شما 0

تعارف برای ورود شخص از در پیش از شما

–    تعارف برای ورود شخص از در پیش از شما اول شما. خواهش می کنم. خانم ها مقدم ترن. بعد شما. شما اول بفرمایید. اول بزرگتر.