قسم خوردن- باور کردن حرفتان 0

قسم خوردن- باور کردن حرفتان

  –    قسم خوردن- باور کردن حرفتان –    به جان بچم. –    به جان عزیزم –    به جان مادرم. –    قسم میخورم. –    به مقدسات قسم میخورم. –    به همه مقدسات قسم میخورم. –  ... ادامه 

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا 0

بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا

–    بیان تعجب در موقع دیدن یک شخص آشنا تو آسمونا دنبالت می گشتم رو زمین پیدات کردم. تو کجا اینجا کجا. اینجا چیکار می کنی؟ فکر نمی کردم اینجا ببینمت. اینورها!؟ کجایی؟ آب... ادامه