کسل بودن 0

کسل بودن

  کسل بودن حوصله ندارم. حوصلم سر رفت. حوصلم سر رفته. کسل شدم. همه چیز کسالت آوره. همه چیز کسالت آور شده. میای منچ بازی کنیم؟ میای مار، پله بازی کنیم؟ حوصله سر بر....