پیشنهاد کمک و همدردی 0

پیشنهاد کمک و همدردی

  پیشنهاد کمک و همدردی میخوای در موردش صحبت کنی؟ میخوای در موردش صحبت کنیم؟ میخوای با کسی حرف بزنی؟ بگو سبک شی. اگه خواستی در موردش حرف بزن. اگه خواستی در موردش صحبت... ادامه