وقتی کسی بی فکر و خیال 0

وقتی کسی بی فکر و خیال

  وقتی کسی بی فکر و خیال بی خیاله. بی غم. عین خیالش نیست. دنیارو آب ببره، آقارو خواب میبره هیچ غمی نداره. غمش نیست. ادامه