وقتی کسی به نظر بیمار میرسد 0

وقتی کسی به نظر بیمار میرسد

  وقتی کسی به نظر بیمار میرسد رنگت پریده. رنگت مث گچ سفیده. رنگت مث گچ سفید شده. به نظر سرحال نمیای. حالش خرابه. رنگت زرد شده. رنگ به چهره نداری.