وقتی چیزی کار نمی کند 0

وقتی چیزی کار نمی کند

    وقتی چیزی کار نمی کند خراب. خراب شده. از کار افتاده. از کار افتادس. اوراق. (غیر رسمی) داغون. عمرشو کرده. زرتش قمسوره. (غیر رسمی) عمرشو داده به شما. (غیر رسمی) زوارش در...