وقتی خیلی خوشحالید 0

وقتی خیلی خوشحالید

  وقتی خیلی خوشحالید دارم پر در میارم. تو پوست خودم نمی گنجم. دارم پرواز می کنم. تو آسمونام. حس خوبی دارم. خیلی خوشحالم. هیچ وقت به این خوشحالی نبودم.   ادامه