نگرانی و دلواپسی- بیان عصبانیت 0

نگرانی و دلواپسی- بیان عصبانیت

    نگرانی و دلواپسی بیان عصبانیت من عصبانیم. من خیلی عصبانیم. اعصابم خورد. میخوام داد بزنم. تا به حال اینقدر عصبانی نشده بودم. خونم به جوش اومده. کارد میزدی خونم در نمیومد. کارد...