نگرانی و دلواپسی- بیان عصبانیت 0

نگرانی و دلواپسی- بیان عصبانیت

    نگرانی و دلواپسی بیان عصبانیت من عصبانیم. من خیلی عصبانیم. اعصابم خورد. میخوام داد بزنم. تا به حال اینقدر عصبانی نشده بودم. خونم به جوش اومده. کارد میزدی خونم در نمیومد. کارد... ادامه