مشکل بینایی 0

مشکل بینایی

  مشکل بینایی من دوربینم من نزدیک بینم. آستیگماتم. دور خوب نبینم. برای مطالعه باید عینک بزنم. من عینکیم. بدون عینک نمیتونم بینم. بدون عینک نمیتونم رانندگی کنم. من کور رنگی دارم. من شب...