سردرد 0

سردرد

  سردرد سرم درد میکنه. سرم داره میترکه. سردردم داره منو میکشه. سردرد شدید دارم. سرم تیر میکشه. میگرن دارم. سرم مثه یه کوه شده. سرم خیلی گنگ. ادامه