دلداری شخص ناراحت 0

دلداری شخص ناراحت

  دلداری شخص ناراحت بخند. اینقدرها هم بد نیست. اینقدرها هم وحشتناک نیست. اینقدرها هم اوضاع بد نیست. اینقدرها هم بد به نظر نمیاد. فکرای منفیو از خودت دور کن. بهش فکر نکن. همه...