حس بویایی 0

حس بویایی

  حس بویایی بو چی میاد؟ بوی چیه؟ بو میاد. من که بینیم کیپ. من که بینیم گرفته. تو هم بو رو حس می کنی؟ چه بوی خوبی میاد! چه بوی قرمه سبزی میاد!...