وقتی کسی خیلی نگران و اضطراب داره

 

–    وقتی کسی خیلی نگران و اضطراب داره
آروم باش.
خودتو کنترل کن.
خودتو ناراحت نکن.
خودتو اذیت نکن.
خودتو اینقدر ناراحت نکن.
درست میشه.
حل میشه.
اینقدر خودتو ناراحت نکن.
اینقدر خودتو نگران نکن.
خودتو داغون می کنیا.
پوستت خراب میشه ها.
اینقدر خودتو اذیت نکن.
مریض میشیا.
چیزی نشده که. آروم باش.
می میریا.
سکته می کنیا.
قندت میره بالاها.
هنگ می کنیا.
آخرش قاطی می کنیا.
داری دیوونه می شیا.
اینقد خود خوری نکن.
فکرقلبت باش.
فشارت می افتها.
فشارت می ره بالاها.
روانی می شیا.
باخودت اینکارا رو نکن دیگه.
با خودت داری چیکار می کنی.
بدون آرین می شیما، نکن.
یکم به فکر خودت باش دیگه.
آخر خودت می کشیا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *