قبل از ترک منزل (برای مسافرت)

 

قبل از ترک منزل (برای مسافرت)
شیر اصلیه گازو بستی؟
پنجره هارو بستی؟
زیر گازو خاموش کردی؟
شیر اصلیه آبو بستی؟
فلکه آبو بستی؟
فلکه گازو بستی؟
کامپیوترو خاموش کردی؟
آشغالارو آوردی؟
کلیدارو برداشتی؟
پول آوردی؟
مدارکتو آوردی؟
دفترچه بیمتو آوردی؟
ریش تراشتو برداشتی؟
هواکشو خاموش کردی؟
زیر کتریو خاموش کردی؟
گذرنامتو برداشتی؟
شناسنامتو برداشتی؟
گواهینامتو برداشتی؟
کارت و بیمه ماشینو برداشتی؟
بلیطارو برداشتی؟
کارت اعتباریتو برداشتی؟
دسته چکتو برداشتی؟
دلارارو برداشتی؟
شارژرتو برداشتی؟
همراهتو برداشتی؟
کولرو خاموش کردی؟
قرصاتو برداشتی؟
عینکتو برداشتی؟
دفتر تلفونتو برداشتی؟
مسواکتو برداشتی؟
نقشرو برداشتی؟
آدرسو برداشتی؟
دیکشنریو برداشتی؟
دوربینو برداشتی؟
کلیدارو آوردی؟
ریش تراشتو آوردی؟
گذرنامتو آوردی؟
شناسنامتو آوردی؟
گواهینامتو آوردی؟
کارت و بیمه ماشینو آوردی؟
بلیطارو آوردی؟
کارت اعتباریتو آوردی؟
دسته چکتو آوردی؟
دلارارو آوردی؟
شارژرتو آوردی؟
همراهتو آوردی؟
قرصاتو آوردی؟
عینکتو آوردی؟
دفتر تلفونتو آوردی؟
مسواکتو آوردی؟
نقشرو آوردی؟
آدرسو آوردی؟
دیکشنریو آوردی؟
دوربینو آوردی؟
آشغالاروبرداشتی؟
پولبرداشتی؟
مدارکتوبرداشتی؟
دفترچهبیمتوبرداشتی؟
چیزیو فراموش نکردی؟
همه چیو برداشتیم؟
چراغارو خاموش کردی؟
یک از چراغارو روشن گذاشتی؟
وایسا، کیفمو جا گذاشتم.
وایسا، کیف پولمو نیاوردم.
پیغامگیرو روشن کردی؟
دستشویی رفتی؟
تلویزیونو خاموش کردی؟
اتو رو از برق کشیدی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *