سفارش به شخصی که چیزی را به او قرض می دهید

 
–    سفارش به شخصی که چیزی را به او قرض می دهید
مواظبش باش.
خیلی مواظبش باش.
چشم ازش بر ندار.
چشم ازش برنداریا.
فکر کن مال خودت.
درست ازش استفاده کن.
درست ازش کار بگیر.
درست ازش کار بکش.
حواست بهش باشه.
خیالم راحت باشه؟
خیالم راحت باشه که حواست بهش هست؟
از جلو چشت برش ندار.
از جلو چشت دورش نکن.
سالم دادم، سالم میخوامش.
همینجوری که می بری، بیارش.
دست کسی ندیشا.
رو زمین نزاریشا.
جای خیش نزاریشا.
روش چیزی نریزیا.
گمش نکنیا.
نبری گمش کنی.
ندزدنش.
نشکونیش.
نزنیش زمین.
جون تو و جون اون
اول خدا بعد تو.
مثل چشمات ازش مواظبت کن.
نا امیدم نکنی.
از همین دست دادم از همین دست می خوام.
دست خودت دادم از خودت هم می خوامش.
دیگه سفارش نکنم.
جون تو و جون این.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *